TEL: +662 129 3500-3
     

DAILY SIGHTSEEING

AA20

  เสริมสิริมงคล เพิ่มมงคล เมืองมรดกโลก อยุธยากำหนดการเดินทาง: 29-30 สิงหาคม และ 12-13, 26-27 กันยายน 2563

 

วันแรก: กรุงเทพฯ – วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ – พุทธอุทยานมหาราช – ตลาดหลวงปู่ทวด – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร –วัดหน้าพระเมรุ – นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ

 

 

06.30 น.- คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก (ผ่านมาตรฐาน SHA)
 

 

07.00 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบริการอาหารว่าง
 

 

08.15 น. - นําท่านชม วัดนิเวศน์ ธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหารในสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุติกนิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง
 

 

09.30 น. - จากนั้นนําท่านชม พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ไร่และได้สร้างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์ เคลือบสีทอง ทั้งองค์นับได้ว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตาม ประวัติศาสตร์หลวงพ่อทวดเคยเดินทางมาพํานักที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาหลายปี อีกจุดเด่นของพุทธอุทยานมหาราช คือ มีตลาดของกินของฝากเรียงรายตลอดทางเดินไปสักการะหลวงปู่ ทวด ทั้งอาหารมื้อหลัก อาหารว่าง ขนมไทยโบราณ เครื่องดื่ม พร้อมสินค้าโอท็อปมากมาย รวมถึงมีร้านกาแฟริมน้ำบรรยากาศดีอีกด้วย
 

 

12.00 น. - อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดหลวงปู่ ทวด พุทธอุทยานมหาราช
 

 

13.00 น. - นําท่านสู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อรับฟังข้อมูล เรื่องราว และประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา จากนั้นนําท่านชม วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร เป็นวัดโบราณสําคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ตั้งของวัดมงคลบพิตรและพระราชวังโบราณตั้งอยู่ติดกัน นักท่องเที่ยวจึงนิยมเข้ามานมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรก่อนจะเข้าชมพระราชวังโบราณ และบริเวณทางด้านหน้าวิหารวัดพระมงคลบพิตร มีร้านค้าตั้งเรียงรายมากมายหลายร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแทบทุกชนิด เช่น ปลาตะเพียน เครื่องจักสานเครื่องหวาย มีดอรัญญิก ผลไม้กวน และขนมชนิดต่างๆ เหมาะสําหรับผู้สนใจซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นชม วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในตํานานกล่าวว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 2 รัชการที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ประทานนามว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” แต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกกันว่า “วัดหน้าพระเมรุ”
 

 

เย็น -  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนําท่านนั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ  เอกลักษณ์เมืองอยุธยายามค่ำคืน จากนั้นเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองอยุธยา
 

 

 

 

วันที2: วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร – ตลาดโก้งโค้ง – วัดพุทไธศวรรย์ – วัดไชยวัฒนาราม – วัดกษัตราธิราชวรวิหาร – กรุงเทพฯ
 

 

07.00 น. - บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

 

09.00 น. - นําท่านสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสําคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือ เรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรี อยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมี ตําหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณรอบๆยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงาม ให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิง จากนั้นนําท่านชม วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานพระไตรรัตนนายก พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พร้อมด้วยตํานานโศกนาฎกรรมความรักระหว่างพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก ให้ท่านเที่ยวชมตําหนักพระแม่สร้อยดอกหมากที่ขึ้นชื่อในด้านความศักดิสิทธิ์
 

 

 

12.00 น. - เดินทางถึง “ตลาดโก้งโค้ง” ตลาดโบราณย้อนยุค ของชาวบ้านอยุธยา ที่ยังไม่วายและยังอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ไม่เสื่อมคลาย ท่านสามารถอิสระอาหารกลางวันได้ ณ ตลาดโก้งโค้งแห่งนี้

 

 

13.00 น. - นําท่านสู่ วัดพุทไธศวรรย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตํานานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้ มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า "ตําบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก" ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรด ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตําบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มาก็คงจะได้โปรด ให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง อนึ่ง เมื่อเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกพม่าทําลายเหมือนวัดอื่นๆ ทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ วัดไชยวัฒนาราม สร้างในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ในช่วงอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมที่ตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระมารดาแต่ได้สิ้นพระชนม์ก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราช ดังนั้นเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชจึงสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายให้พระราชมารดาของท่าน นอกจากนี้ยังเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวกอีกด้วย และวัดไชยฯแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในฉากที่ถูกพูดถึงมากที่สุดวัดหนึ่งในละครดังที่จุดกระแสคนในชาติอย่างละครเรื่องบุพเพสันนิวาส
 


 

17.00 น.-  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
 

 

18.30 น. - เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 

 


ประเภททัวร์ : 2 วัน 1 คืน

ราคา : ผู้ใหญ่ 2490.- บาท / เด็ก 1990.- บาทAA TRAVEL SERVICE CO., LTD.

128 PAYATAI PLAZA BUILDING, 12th FL., ROOM NO.128/130, PHAYATHAI ROAD, TUNGPHAYATHAI,
RAJTHEVEE, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL:+6621293500-3 FAX:+6621293505

LICENSE NO. TAT 11/3316

ABOUT SERVICE

> TICKET
> HOTEL
> PACKAGES
> CRUISES
> VISA
> TRAVEL INSURANCE


> INTERNET ROAMING
> GOLF PACKAGES IN THAILAND
> JR RAIL PASS
> VAN RENTAL
> INCENTIVE GROUP/MICE
SIGHTSEEING GALLERY CONTACT

© AA TRAVEL SERVICE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED