TEL: +662 129 3500-3
     

DAILY SIGHTSEEING

AA18

  เยือนเมืองประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก-สุโขทัย-เขาค้อ)กำหนดการเดินทาง: 25-27 กรกฎาคม 2563

 

                                      22-24 สิงหาคม 2563

 

                                        26-28 กันยายน 2563

 

วันแรก: กรุงเทพ - อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –วัดศรีชุม

 

 

05.30 น. -  คณะพร้อมกันที่ปั้ มปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA) อาหารเช้าตามอัธยาศัยที่ จุดพักรถมอเตอร์เวย์

 

 

06.00 น. -  ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกําแพงเพชร

 

 

10.30 น. - นําท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์ กําแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นศาสนสถานเป็นส่วนมากได้รับการประกาศให้เป็น " มรดกโลก" ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

 

12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

 

13.00 น. - นําท่านเดินทางสู่ จ.สุโขทัย นําท่านนังรถราง เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อดีตราชธานีแห่งแรกของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชมโบราณสถานต่าง ๆ อาทิเช่น วัดมหาธาตุ ขอมดําดิน พระราชวังโบราณ และพระร่วง และนําท่านเที่ยวชม วัดศรีชุม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่สําคัญของสุโขทัยรอยอดีตอันยิ่งใหญ่ของมรดกโลกสุโขทัยปรากฏผ่านโบราณสถานงานพุทธศิลป์ที่ยังคงอยู่มากหลายโดยหนึ่งในวัดดังที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญของเมืองมรดกโลกสุโขทัยก็คือ “วัดศรีชุม”

 

 

18.00 น. – บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                 หลังอาหารนําท่านเข้าที'พัก โรงแรม เลอ ชาร์ม สุโขทัย พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่สอง: ใส่บาตรเช้า – นั่งรถราง ชมเมืองพิษณุโลก – ผาซ่อนแก้ว

 

06.00 น. - นําทุกท่านใส่บาตรเช้า ที่วัดตระพังทอง เพื่อเสริมสิริมงคล
 

 

07.00 น. - บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

 

 

08.00 น. - หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ จ.พิษณุโลก

 

 

10.00 น. - นําท่าน นั่งรถราง ชมเมืองพิษณุโลก อาทิ
- นําท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีมหาธาตุเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษเรียกว่า “ทีฒงคุลี” และได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นพระพุทธรูปที'มีพุทธลักษณะงดงามที'สุดในโลก
- ชม พระราชวังจันทร์ ซึ่งเป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ถือเป็นสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งประจําเมืองพิษณุโลก เนื่องจากเป็นที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดํารงตําแหน่งอุปราช
- ชมศาลสมเด็จพระนเรศวร สถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพิษณุโลกเมืองสองแคว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก
 

 

 

12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

13.00 น. - เดินทางสู่ บ้านแค้ม นําท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว) เป็นธรรมภูมิที่งดงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบน
ยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดง หลายคน ได้เห็นลูกแก้ลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์ สิทธิ์ และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว"

 


 

18.00 น. – บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

                  หลังอาหารนําท่านเข้าที'พัก โรงแรม อิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม: ภูแก้วพีค – พระตําหนักเขาย่า – ทุ่งกังหันลมบ้านเพชรดํา – ฐานปฎิบัติการฐานอิทธิ –ไร่กํานันจุล – กรุงเทพ

 

06.00 น. -  นําท่านชมวิว ณ ภูแก้วพีค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จุดชมวิวเขาค้อแบบพาโนรามา

 

 

08.00 น. - หลังบริการอาหารเช้า นําท่านขึ้นสู่ เขาค้อ นําท่านเที่ยวชม พระตําหนักเขาย่า ที่แวดล้อมไปด้วมวลดอกไม้นานาพันธุ์มีสีสันสวยงามแปลกตา จากนั้นนําท่านเดินทางเที่ยวชม "ทุ่งกังหันลมบ้านเพชรดํา"  แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กําลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัวไปเมื่อเดินทางมาเยือนเขาค้อนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาค้อก็จะต้องมองเห็นเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จํานวน 24 ต้นนี้อยู่ไกลๆ ไม่ว่าจะอยู่บริเวณเขาค้อ ทุ่งสมอ หรือ แคมป์ สนก็จะเห็นกังหันลมนี้ได้โดยง่าย จากนั้นนําท่านสมาชิกเยี่ยมเยือนทหารหาญ ที่ฐานปฎิบัติการฐานอิทธิพร้อมรับฟังการบรรยายจากทหารผู้ผ่านสมรภูมิรบมาอย่างโชกโชน
 

 

12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

13.00 น. -  นําท่านเดินทางกลับ

 

15.00 น. - นําท่านแวะช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึก ที่ไร่กํานันจุลตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลับ
 

 

22.00 น. -  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 


ประเภททัวร์ : 3 วัน 2 คืน

ราคา : ผู้ใหญ่ 5555.- บาท / เด็ก 4400.- บาทAA TRAVEL SERVICE CO., LTD.

128 PAYATAI PLAZA BUILDING, 12th FL., ROOM NO.128/130, PHAYATHAI ROAD, TUNGPHAYATHAI,
RAJTHEVEE, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL:+6621293500-3 FAX:+6621293505

LICENSE NO. TAT 11/3316

ABOUT SERVICE

> TICKET
> HOTEL
> PACKAGES
> CRUISES
> VISA
> TRAVEL INSURANCE


> INTERNET ROAMING
> GOLF PACKAGES IN THAILAND
> JR RAIL PASS
> VAN RENTAL
> INCENTIVE GROUP/MICE
SIGHTSEEING GALLERY CONTACT

© AA TRAVEL SERVICE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED